2. 7. 2014

Sebahodnota: Perfekcionalizmus

(Title: Self esteem: Perfection)
Osoba, ktorá si hovorieva "Som perfektný/á tu a teraz" vytvára realitu, kde existuje perfekcionalizmus. Je "perfektný/á" a v mysli drží, čo chce dosiahnuť. Prečo by perfektná bytosť niečo dosahovala?

Kým neoddelíme význam slova "perfektný" od bytosti, nikdy sa nebudeme cítiť skutočne perfektní, nech si to nahovárame koľko chceme.

Nikto nie je perfektný, ani ne-perfektný.

Bytosť so skutočnou sebahodnotou ani nenapadne spájať toto slovo so samým sebou, či inou bytosťou. Hlboko vnútri vie, že je Jedinečný a to je všetko. Je jedinečný a nemá zoznam, čo treba ešte dosiahnuť, no má idey, ako sa môže ešte rozvinúť! Cítite ten rozdiel?

IvetTranslation:
Self esteem: Perfection

Person who tells to self "i am perfect here and now" is creating reality in which perfection exists. He/she is perfect and in mind is holding what to achieve. Why would perfect Being try to achieve something?

Until we won't separate word perfect from Being, we would never really feel perfect however we are trying to convince ourselves.

Nobody is perfect and nobody is imperfect.

Being with real selfesteem would never connect this word with self or other. He/she deeply knows they are Unique and that's it. He/she is unique and doesn't have list of achievements, but does have ideas of more development. Do you feel difference?

Ivet

3 komentáre: