2. 5. 2014

Emócia nie je slabosť

(Title: Emotion is not weakness)
Keby som sa teraz stretla so svojim o niekoľko rokov mladším ja, povedala by o mne, že som príliž emotívna ženská. No teraz viem, že prežívanie emocií ma posúva ďalej, pomáha mi spoznať moje zákutia. Možem transformovať, precítiť a aktivovať túto svoju časť.

Emócie nie sú slabosť ani pre jedno pohlavie. Mechanizmus očisty je rovnaký pre všetkých; od mentálnych programov, cez emocionálne a fyzické telo. Skrývanie sa pred emóciami je len strach zo seba-poznania.

No toto však neznamená, že po očistení od všetkých programov, emócie nemajú miesto v naších životoch. V novom stave bytia sú emócie energie, ktoré plynú slobodne cez telo a nezachytávajú sa v ňom. Emócia (ako emocionálna reakcia), ktorá nemá spojenie s mentálnym programom, trvá od 10 do 30 sekund. Emotívny zážitok trvá samozrejme dlhšie, no tie sú len pozitívne, blažené a cirkulujú medzi bytosťou a vesmírom - ak niekto miluje sám seba, nepotrebuje sa trápiť, či očisťovať cez negatívne skúsenosti.

Veľa odvahy prajem.
Ivet


Translation:
Emotion is not weakness

If I would meet my few-years-younger self, she would had said I am too emotional. But now I know that letting my emotions out is helping me to move forward and uncover my inner nooks. Then I can transform, fully feel and activate this parts of myself.

Emotions are not weaknesses for neither gender. Mechanism of cleansing is the same for everyone; from mental programs, through emotional and physical bodies. Hiding from emotions is just fear from self-recognition.

However this doesn't mean that after cleaning all programs, emotions have no place in our lives. In new state of being, emotions are energies that freely flow through body and are not getting stuck there. Emotion (as an emotional reaction) without connection to mental program lasts from 10 to 30 seconds. Emotional experience can last of course longer, but those are positive, blissful and are circulating through Being to Universe and back. If someone loves him/herself, they don't need to suffer or cleanse through negative experience.

Lot of courage to You

Ivet

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára